Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов.
Реформаційні процеси, що відбувають­ся у сучасному освітньому просторі, зумовлю­ють нагальність розв'язання комплексних со­ціально-педагогічних завдань, одним з яких є забезпечення наступності між суміжними лан­ками освіти.

Забезпечення наступності

У відповідності з чинним законо­давством та нормативно-правовими докумен­тами саме наступність є однією з обов'язкових умов здійснення неперервності здобуття осві­ти, яка певною мірою має забезпечити єдність, взаємозв'язок та узгодженість мети, змісту, ме­тодів, форм навчання й виховання з урахуван­ням вікових особливостей дітей на суміжних щаблях освіти. Тобто, наступність забезпечує поступовий пере­хід від попереднього вікового періоду до ново­го, поєднання щойно здобутого дитиною досві­ду з попереднім. З одного боку, вона передбачає спрямованість навчально-виховної роботи на вимоги, які будуть пред'явлені дітям на наступному етапі, а з іншого — на опору вчителя на здобуті на попередньому етапі знання, навички і досвід дітей, на активне використан­ня їх у подальшому навчально-виховному процесі.

Наступність

Пропоную вам ознайомитись із системою методичної роботи щодо забезпечення наступності в навчально-виховному процесі нашої школи.

Реалізація принципу безперервності осві­ти має починатися з забезпечення наступнос­ті між першими її сходинками — дошкільною і початковою ланками. Тобто, в педагогічному процесі дошкільного навчаль­ного закладу і початкової школи має бути створена єдина, дина­мічна та перспективна система, спрямована на всебічний розвиток особистості старших до­шкільників і молодших школярів. Необхід­но пов’язати програми, методи і форми навчання в дошкільному навчальному закладі та початко­вій школі, щоб елементи навчальної діяльності, що формуються в процесі навчання на заняттях у дошкільних закладах, могли забезпечити успішність навчання в школі. А шкільне навчання змогло за­безпечити взаємозв'язок, розширення, погли­блення й удосконалення отриманих у дитячо­му садку знань, умінь і навичок. Завдяки цій системі перехід до нових умов шкільного навчання здійснюється з найменшими для дітей психологічними труд­нощами. При цьому забезпечується природне і комфортне їх входження в нові умови, що спри­яє підвищенню ефективності виховання і навчан­ня учнів з перших днів перебування в школі.

Для вирішення проблеми на­ступності на цьому етапі між Софіївсько-Борщагівським ДНЗ «Золотий колосок» та школою було укладено угоду про співпрацю, у якій були визначені основні напрямки роботи з питань наступності.

Методична робота щодо забезпечення наступності

Робота з дітьми старшого дошкільного віку та учнями початкових класів включає:

1) проведення екскурсій для майбутніх першокласників у школу;

2) відвідування театралізованих вистав, музеїв у дошкільному закладі та школі;

3) відвідування дітьми старшого дошкіль­ного віку святкової лінійки 1 вересня, присвя­ченої Дню знань, свята «Прощання з Букварем», Дня Наума (День школи) та інших заходів у школі.

4) зустріч майбутніх першокласників з учителями та проведення підготовчих занять у школі (як вже говорилося з лютого місяця). Слід відмітити, що з цього часу проводяться і заняття з англійської мови, так як школа є спеціалізованою з вивчення англійської мови. На даний час в початковій школі налічується 175 учнів, більшість з них є вихованцями дитячого садка «Золотий колосок». Учні 1-Б, 2-А, 3-А, 3-Б, 4-А класів навчаються за програмою для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. З 2008 року започатковане навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» (на сьогодні це 2-Б та 4-Б класи). В 2011-2012 навчальному році у школі відкрито 1-А клас (за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»). Дуже приємно, що батьки прагнуть, аби їх діти здобули достатньо знань для свого розвитку, і готові інвестувати в їхнє навчання.

А тепер більш детальніше зупинимось на спеціалізованих класах, в яких учні поглиблено вивчають англійську мову.

Робота з дітьми

Робота з дітьми

Відповідно до Державного стандарту, метою вивчення інземних мов є формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах та ситуаціях.

На сьогоднішній день іноземна мова може сприяти покращенню культури спілкування людей. В процесі навчання учні та навчаються техніки спілкування, оволодівають мовним етикетом, вчаться вирішувати різні комунікативні задачі, оволодівають стратегією та технікою діалогічного та групового спілкування, навчаються бути мовними партнерами.

Іноземна мова сприяє розширенню не лише філологічного, але і загального кругозору учнів. При вивченні іноземної мови учні та оволодівають не лише новими засобами спілкування, а й дізнаються про культурні цінності країни, мову якої вивчають: її історію, географію, науку, літературу, мистецтво.

Оволодіння другою мовою дуже впливає на розвиток здібностей мовнорухового апарату. Розвивається фонематичний та інтонаційний слух, імітативні здібності, здатність до здогадки, здатність до виділення головного, всі види пам’яті, учні та студенти оволодівають спеціальними мнематичними діями.

Мета навчання іноземній мові

Кiлькiсть переглядiв: 717