/Files/images/dekor/razdelit2.png

СТАТУТ Софіївсько – Борщагівського навчально-виховного комплексу

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

Ідентифікаційний номер – 25667113

І. Загальна частина

1.1. Софіївсько – Борщагівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (далі – НВК) є правонаступником Софіївсько-Борщагівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (свідоцтво про державну реєстрацію № 142038 від 09.11.2007 р.)

1.2. Назва школи змінена відповідно розпорядження голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації № 2303 від 20 вересня 2012 року.

1.3. Скорочена назва закладу: Софіївсько-Борщагівський НВК.

1.4. Юридична адреса НВК: 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка , провулок Шкільний, 1-В.

1.5. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою КМУ № 778 від 27.08.2010 року, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Статутом.

1.6. НВК заснований на комунальній формі власності.

1.7. Власником НВК є територіальні громади сіл, селищ, міст Києво-Свято-шинського району Київської області в особі Києво-Святошинської районної ради Київської області на праві оперативного управління відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

1.8. Власник НВК через уповноважений ним орган - відділ освіти, згідно з Бюджетним кодексом України, здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.9. НВК є юридичною особою, має штамп, печатку, може мати рахунки в установах банків, самостійний баланс. НВК має власний гімн, герб, прапор.

1.10. Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.11. Головними завданнями НВК є:

· забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

· формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

· виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

· розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

· реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

· створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство.

1.12. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

· безпечні умови освітньої діяльності;

· дотримання державних стандартів освіти;

· дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

· дотримання фінансової дисципліни.

1.13. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.14. НВК має право:

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації;

· спільно з вищими навчальними закладами, науково - дослідними установами проводити науково-дослідну, пошукову, експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;

· використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

· отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

· розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

· бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом.

1.15. Структура НВК:

· спеціалізована школа І-ІІІ включає школу І ступеня, де поглиблено вивчається англійська мова, окрім класів, які працюють за науково-педагогічними проектами, в т.ч. «Росток», «Інтелект України» тощо; школу ІІ ступеня, де продовжується поглиблене вивчення англійської мови у спеціалізованих класах, та школи ІІІ ступеня – профільне навчання з іноземної, української філології (з можливими іншими профілями);

· загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів включає класи школи I ступеня, що працюють за новітніми науково-педагогічними проектами, та загальноосвітні класи школи ІІ ступеня, можливі варіанти загальноосвітніх класів школи ІІІ ступеня;

· при загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів можуть функціонувати класи з вечірньою (заочною) формою навчання.

1.16. У НВК функціонують фахові методичні об’єднання, творчі групи вчителів, соціально-психологічна служба тощо.

1.17. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником НВК і здійснюються Боярською централізованою районною лікарнею.

1.18. Класи у НВК формуються за погодженням із відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації згідно із нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до НВК.

1.19. З урахуванням потреб населення та місцевих умов НВК приймає рішення про створення груп продовженого дня.

1.20. НВК здійснює дослідницько-екпериментальну та інноваційну діяльність у порядку, визначеному чинним освітнім законодавством та відповідно до потреб педагогічного та учнівського колективів .

1.21. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази НВК організовує поглиблене навчання в спеціалізованих класах

1.22. Індивідуальне навчання у НВК організовуються відповідно до Положення про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.23. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у НВК здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

ІІ. Зарахування учнів до НВК та їх відрахування

2.1. Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області закріплює за НВК відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.2. Зарахування учнів до всіх класів НВК здійснюється за наказом директора НВК та на підставі особистої заяви батьків ( або осіб які їх замінюють), а також свідоцтва про народження ( копія), медичної довідки встановленого зразка, особової справи ( крім дітей, які вступають до першого класу) та свідоцтва про базову загальну середню освіту, без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.3. Зарахування учнів до всіх класів школи І ступеня (спеціалізованої і загальноосвітньої) НВК здійснюється на безконкурсній основі.

2.4. Зарахування учнів до класів спеціалізованої школи ІІ ступеня здійснюється на конкурсній основі у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та на підставі моніторингу рівня знань з англійської мови після закінчення спеціалізованої школи І ступеня.

2.5. Керівник НВК зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до НВК, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.6. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.7. Учні спеціалізованої школи, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнення у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися із спеціалізованих класів та переводитися до загальноосвітніх класів закладу або до інших навчальних закладів.

За рішенням педагогічної ради закладу, погодженим з відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту допускається відрахування учнів із спеціалізованих класів та переведення їх до загальноосвітніх класів закладу або до інших навчальних закладів.

Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради закладу щодо відрахування дитини до відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Рішення про відрахування із закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.

2.8. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до НВК відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.9. Переведення учнів НВК до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до НВК заяву із зазначенням причини вибуття.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчально-виховний процес у НВК здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових робочих навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України..

У робочому навчальному плані НВК з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Особистісно-зорієнтоване навчання та виховання у НВК забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

3.2.Робочі навчальні плани НВК затверджуються відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани НВК погоджуються із Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

3.3. НВК забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4. НВК працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. НВК обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та цього Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. Навчально-виховний процес у НВК здійснюється за груповою та індиві-дуальною формою навчання.

3.7. У спеціалізованих класах навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

3.8. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв НВК за погодженням із відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.9. НВК може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.10.Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються НВК у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

3.11. Навчальний рік у НВК починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.12. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

3.13. Тривалість уроків у НВК становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації та органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.14. Для учнів 5-9-х загальноосвітніх класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

У 5-11-х спеціалізованих класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.

3.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 5 хвилин, великої перерви (після третього та четвертого уроку) - 15 хвилин.

3.16. Розклад уроків та режим роботи груп продовженого дня складається відповідно до робочого навчального плану НВК з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником НВК.

3.17. В навчальному закладі проводяться індивідуальні, факультативні заняття та спецкурси, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.18. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом НВК, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

IV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладів визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань з дотриманням нових Державних стандартів початкової школи та загальної середньої освіти.

4.4. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х ) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України.

4.5. Учні загальноосвітньої школи І ступеня, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.6. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.7. Учням, які закінчили школу ІІ ступеня (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

4.8. Учням (вихованцям), які закінчили школу ІІІ ступеня (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.9. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.10. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

4.11. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

V. Виховний процес у НВК

5.1.Виховання учнів у НВК здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2.Цілі виховного процесу в НВК визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3.У НВК забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів НВК до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4.Дисципліна в НВК дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту НВК.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів суворо забороняється.

VI. Учасники навчально-виховного процесу

6.1.Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є учні (вихованці), педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2.Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.3.Учень - особа, яка навчається і виховується в НВК.

6.4.Учні НВК мають гарантоване державою право на:

· доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;

· вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

· безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

· користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою НВК;

· участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

· отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

· корекцію результатів семестрового оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

· участь в роботі органів громадського самоврядування НВК;

· участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

· повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

· захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5.Учні НВК зобов’язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

· підвищувати свій загальний культурний рівень;

· брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом НВК, цим Статутом;

· дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

· виконувати вимоги педагогічних та інших працівників НВК відповідно до Статуту та Правил для учнів;

· брати участь у різних видах трудової діяльності;

· дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

· дотримуватися вимог Статуту, Правил для учнів;

· дотримуватися правил особистої гігієни; обов’язковості шкільної форми.

6.6.Учні НВК залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.7.За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’яз-ків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.8.Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

6.9.До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10.Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників НВК, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

6.11.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником НВК і затверджується відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.12.Керівник НВК призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу та Статутом закладу.

6.13.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.14.Педагогічні працівники НВК підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєне педагогічне звання “старший учитель”, “учитель (вихователь) - методист”, “педагог - організатор - методист” та інші.

6.15.Педагогічні працівники НВК мають право:

· самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

· брати участь у роботі фахових методичних об’єднань, нарад, зборів НВК та інших органів самоврядування НВК, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

· обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

· проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

· вносити керівництву НАК і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

· на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

· порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.16.Педагогічні працівники НВК зобов’язані:

· забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

· контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

· нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

· сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

· виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

· виконувати Статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

· брати участь у роботі педагогічної ради;

· виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

· готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

· постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

· виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

· вести відповідну документацію.

6.17.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку для працівників НВК, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.18.Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку для працівників НВК.

6.19.Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

· обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

· створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

· звертатися до органів управління освітою, керівника НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

· приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності НВК;

· брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази НВК;

· на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування НВК та у відповідних державних, судових органах.

6.20.Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

· створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

· забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту НВК;

· поважати честь і гідність дитини та працівників НВК;

· постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

· виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

· виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.21.Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені Статутом НВК та відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, НВК може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VІI. Управління НВК

7.1.Керівництво НВК здійснює його директор. Керівником НВК може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

7.2.Керівник НВК і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

7.3.Керівник НВК:

· здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

· організовує навчально-виховний процес;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

· відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

· забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

· розпоряджається в установленому порядку майном НВК та його коштами;

· підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

· забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

· вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

· щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

7.4.Керівник НВК є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління НВК.

7.5.Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6.Педагогічна рада розглядає питання:

· удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

· планування та режиму роботи НВК;

· варіативної складової робочого навчального плану;

· переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

· підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· участі в інноваційній та експериментальній діяльності НВК, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

· морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників НВК;

· морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

· притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників НВК за невиконання ними своїх обов’язків;

· педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю НВК.

7.7.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором НВК і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

7.8.Органом громадського самоврядування НВК є загальні збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва НВК, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності НВК.

7.9.У НВК за рішенням загальних зборів створюється і діє рада НВК, діяльність якої регулюється Положенням, що затверджується загальними зборами а також можуть створюватись піклувальна рада, органи учнівського самоврядування, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляються на підставі положень, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та затверджуються Радою школи.

До складу ради НВК обираються представники педагогічного колективу, учнів школи II-III ступеня, батьків і громадськості.

7.10.При НВК за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

7.11.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

7.12.Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної звальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів , педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання; запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу; стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів ; всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом;

7.13.Піклувальна рада формується у складі 7-9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах(конференції) на його місце обирається інша особа.

7.14.Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради - є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах,у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

7.15.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

7.16.Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів ;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань,що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

VIІI. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

8.1.Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2.Майно, закріплене за НВК, належить НВК на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.4.Фінансування НВК здійснюється відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

8.5.Фінансово-господарська діяльність НВК проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

8.6.Джерелами фінансування НВК є:

· кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

· кошти, отримані за надання платних послуг;

· доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

· благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

· інші джерела, не заборонені законодавством.

8.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить НВК. За рішенням відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

8.8. НВК має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

8.9. Звітність про діяльність НВК ведеться відповідно до законодавства.

ІХ. Міжнародне співробітництво

9.1. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-куль-турної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

НВК має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.2. Участь НВК у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

Х. Контроль за діяльністю НВК

10.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, відділ освіти Києво-Святошин-ської районної державної адміністрації.

10.3.Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

10.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням органу громадського самоврядування закладу або органу управління освітою.

10.5.Атестованому НВК підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

10.6.Якщо результати діяльності та/або умови організації навчально-вихов-ного процесу в НВК не відповідають установленим державним стандартам, НВК вважається не атестованим. Щодо нього приймається рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

10.7.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою НВК, проводяться його власником відповідно до законодавства.

ХІ. Реорганізація або ліквідація НВК

11.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає власник.

Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

11.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

11.3.У випадку реорганізації права та зобов'язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів.

11.4.При реорганізації та ліквідації НВК педагогічним та іншим працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

Кiлькiсть переглядiв: 176